Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.flowfitdietetyk.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki prywatności i Polityki Cookies.

 §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie www.flowfitdietetyk.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail dietetyk@stg.pl.

 

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.flowfitdietetyk.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedane osobom trzecim.

Administartor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownnika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony.
 

 §2

DEFINICJE

“Administrator” – Flowfit Natalia Makowska, ul. Mickiewicza 19b/1, 83-200 Starogard Gdański.

“Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
“Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.flowfitdietetyk.pl.
 “Newsletter” lub “usługa Newsletter” – oświadcza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Aministratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.
“Umowa usługi Newsletter” lub “Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.
 
 §3
 DANE OSOBOWE
 
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej w celach na jakie wskazują poniżej dane formularze.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wnisienia skargi do Prezesa UODO. 
5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonym procedurami wewnętrznymi Administratora.
12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, Ze nie powołał Inspektora Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako “UODO”).
13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód. 
14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
udzielona przez Użytkownika zgoda
 wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
 
§4
FORMULARZE
 
 Administrator stosuje jeden rodzaj formularzy w ramach Strony:
1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja / zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności
 
§5
USŁUGA NEWSLETTER
 
1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane. 
 
2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 
3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale nie konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 
4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 
5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 
6. W celu zawarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
 
6.1. Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)
 
6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
 
6.3. Wyrażennia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego
 
6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 
6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawienia Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.)
 
7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 
8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 
9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.
 
10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymalej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści “wypisz się”. Może zrobić to też w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
 
11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, popzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 
§6
TECHNOLOGIE
 
1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony.
 
1.1 Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.
 
1.2 Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafi na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 
2. W celu korzystania ze strony internetowej www.flowfitdietetyk.pl niezbędne jest posiadanie:
 
2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 
2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 
2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej przeglądanie stron www.
 
§7
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 
§8
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 
1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.
 
2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w pliku końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
 a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do profesji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznawać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
5. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 
a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Strony;
 
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach Strony;
 
c) “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 
d) “funcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rodzaj czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 
e) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i ich sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawienia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
Powyższe fragmenty plików Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska  i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.
 
Informacje o usługach przedstawione na stronie www.flowfitdietetyk.pl obowiązują od 19 sierpnia 2019 r.